Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacje nieudostępnione w BIP

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego, przesłany do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

W celu wypełnienia wniosku można skorzystać z formularza przygotowanego przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Formularz nie jest drukiem obligatoryjnym, ma jedynie charakter pomocniczego wzoru. Podanie danych w zakresie imienia, nazwiska, nazwy firmy, telefonu jest dobrowolne, adres winien być wskazany jeśli taka forma przekazania informacji zostanie wybrana.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku powiadomi w tym terminie
o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku powiadomi pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskaże, w jaki sposób lub
w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku będzie musiało ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, będzie mogło pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji, w przypadkach określonych w ustawie.


Fakultatywny wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej. 

DOCXFormularz o udostępnienie informacji publicznej (14,54KB)